Vhtber2006 Ksty2007

Årsmötesprotokoll


Toltorps skyttegille


 2007-03-14Plats: Luftgevärslokalen

 


§ 1     Mötet öppnas av Thomas Andersson.

§ 2     Dagordningen godkändes.


§ 3     Som ordförande för mötet valdes Thomas Andersson.

          Som sekreterare för mötet valdes Annika Karlsson.

 

§ 4     Mats Anundsson och Torbjörn Hellgren  valdes att justera protokollet.

§ 5     Mötets utlysning godkändes.

§ 6     Verksamhetsberättelsen för 2006 uppläses och godkändes.

§ 7     Den ekonomiska berättelsen för 2006 uppläses och godkändes.

§ 8     Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen godkändes.

§ 9     Budget för nästkommande kalenderår godkändes.

 

          Beslut om årsavgiftens storlek                 Aktiv senior:              200:-/år

          för nästkommande år.                             Stödmedlem:             100:-/år

                                                                       Junior:                       100:-/år

                                                                       Ej aktiv junior            50:-/år

 

          Beslut om ammunitionspriser                   Bana, Elit                   3:- st

                                                                       Fält                           3:- st

                                                                       Hemladdat                 0,50st

                                                                       Korthåll                     20:-/pers. / Skjut tillfälle

 

          Beslut om ersättningar.                           Sekr. och Kassör      500:-/år

                                                                       Ordförande               200:-/år

                                                                       Luftgevärsledare        200:-/år.

                                                                       Bingolottoansv.          200:-/år

                                                                       Hemsidesansv.           200:-/år.

                                                                       Resor                        5:-/mil.

 

§ 10   Val

     a)    Ordförande                       1 år             Thomas Andersson


     b)    2 st ledamöter                   2 år             Peter Fredriksson
                                                                       Gunnar Svedberg

 

     c)    2 st Suppleanter                2 år             Sara Fredriksson

                                                                      

 

     d)    2 st Suppleanter                1 år            
                                                                      


     e)    2 st revisorer                     1 år             Mats Anundsson
                                                                       Folke Fransson
    
     f)     1 st revisor  suppl.             1 år             Karl-Henry Gustavsson

                                                                      

     g)    Ombud till                                           
            Förbundsmötet                 1 år             Thomas Andersson

                                                              res.    Torbjörn Hellgren

 

     h)    Ombud till                         1 år             Thomas Andersson

            Kretsårsmötet                                      Tomas Svedberg

                                                              res.    Torbjörn Hellgren

 

     i)     Representant till uskg        1 år             Thomas Andersson

 

     j)     Ombud till Alliansen          1 år             Peter Fredriksson

            Dammängen                               res.    Thomas Andersson

 

     k)    Festkommitté                    1 år             Maud Hjort

                                                                       Styrelsen

 

     l)     Valberedning                    1 år             Tomas Svedberg

 

 

§ 11   Övriga frågor

 

a)         Skjutprogram.
Peter ska fixa i ordning ett omgående. Det finns ett preliminärt också på hemsidan med ny information och ändringar uppdateras kontinuerligt.

b)        Skjut- och träningsledare.
Samma som har varit förut.

c)         Datum för höstfesten är lördag den 29 sep –07

d)        Sofia får ej ngn ersättning varje år men det är ej omöjligt att söka pengar, men det ska redovisas vad som pengarna ska gå till, varje ansökan överläggs var för sig.

e)         Alla ska betala ammunitionen i förväg innan skytten skjuter.
Det ska göras en revision i lager och räkna vartenda skott vid säsongens början och slut. Det beslutas om att det ska begäras en fullt ifylld lista på vart alla skott tagit vägen och vem som använt vad. I dags läget är redovisningen otillräcklig.

f)          Paragraf 4 skall ligga som nr 2 i föredragningslistan.

 

§ 12   Prisutdelning.

 

§ 13   Mötet avslutat.

          Styrelsen tackar för det gångna året och bjuder på smörgåstårta.

 

          Styrelsen samlas för Konstituering

 

      

 

 

      

 

 

       Katrineholm 2007-03-18       ……………………………..
          Sekreterare Annika Karlsson       ……………………………...
          Ordförande Thomas Andersson
          …………………………………….                 ……………………………………..
          Torbjörn Hellgren                                           Mats Anundsson

                                            Justeringsmän

 

Vhtber

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

 

Ordinarie årsmöte hölls i Nyhemsskolans fritidslokal under matsalen den 17 mars 2006.

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

 

Ordförande                                  Thomas Andersson
Vice ordförande                           Peter Fredriksson
Sekreterare                                  Annika Karlsson
Kassör                                         Torbjörn Hellgren
Ledamot                                       Thomas Andersson, Gunnar Svedberg
Suppleanter                                  Sara Fredriksson, Aarni Ursin, Tomas Svedberg, Pia Dahlqvist,

                                                    Peter Fredriksson


Övriga funktionärer:
Styrelsens repr. i Uskg                  Thomas Andersson
Revisor                                         Mats Anundsson, Folke Fransson
Ers. för ovanstående                     Karl-Henry Gustafsson

Ombud t. Förbunds Möten           Torbjörn Hellgren, Thomas Andersson
Ers. för ovanstående                     Peter & Sara Fredriksson
Ombud t. Krestmöten                   Thomas Andersson, Tomas Svedberg

Ers. För ovanstående                    Torbjörn Hellgren
Instruktörer                                  Alla
Skjutbanechef                               Gunnar Svedberg
Materialförvaltare                         Bengt Gustafsson
M.förv. f. vapen & ammunition      Gunnar Svedberg
Paviljongsuthyrare                         Bengt Gustafsson
Firmatecknare                              Peter Fredriksson, Torbjörn Hellgren
Festkommitté                                Maud Hjort
Valberedning                                Vakant

Av Skyttegillets årsrapport till FSR för år 2006:s verksamhet framgår att Toltorps Skyttegille har 69 medlemmar. En minskning med 2 medlemmar från föregående år. Av dessa är 2 hedersmedlemmar, Ann-Marie och Tore Forssander.

Fördelningen av Gillets medlemmar:

 

T.o.m. 25 år         Över 25 år       Varav kvinnor

23 st                     46 st                19 st

Antal nyrekryterade:

10 st                     0 st                  4 st

 

Av årsrapport framgår vidare:

 

 

Att gillet genomfört:                       Trän/tävl.                     Antal delt.

                                                      4 tim/bg                       45 st

                                                    31 tim/kh                       95 st

                                                    87 tim/lg                      249 st

 

Antal lossade skott i tusental:                      15´kal 4,5 mm (lg)

                                                                 1,2’ kal 22 l.r (kh)

                                                                 0,4’ kal 6,5 mm (bg & fg)

 

Följande skyttemärken har under året erövrats i bg och kh:

 

Juniorkorthållsmärke

 

Korthållsmärke senior


Bana 6,5 Senior

Följande skyttar har erhållit int. i Gillets vandringspriser:

Banskyttemästerskapet 300m.           1. Tomas Svedberg             3:e int.                     Pr. f. alltid
                                                         2. Gunnar Svedberg            1:a ”                       
                                                         3.
Bror Forss                      1:a ”                       
                                                         4. Bengt Gustafsson            1:a ”

Luftgevärsmästerskapet stå.               1. Annika Karlsson             3:e int                      Pr. f. alltid

                                                         2. Tobias Dahlqvist             1:a ”                       

                                                         3. Torbjörn Hellgren            1:a ”                       

 

Luftgevärsmästerskapet sitt.               1. Andreas Ursin                 1:a int.
2. Carl-Philip Karlsson        2:a ”
3.
Sabina Rydberg              1:a ”

 

Korthållsmästerskapet St.                  1. Tomas Svedberg             2:a int.                    

                                                                                                   2. Annika Karlsson  1:a ”                                    

 

Korthållsmästerskapet Ligg.               1. Andreas Ursin                 2:a int.                    
                                                                            2. Carl-Philip Karlsson          :a ”
                                                         3.
Torbjörn Hellgren           1:a “

 

Carl Forssanders minne.                    1.Tomas Svedberg              5:e int.                     Pris. f. alltid

                                                         2. Bror Forss                      3:e ”                       

Kanonpriset.                                      1. Tomas Svedberg             2:a int.
                                                         2. Gunnar Svedberg            2:a ”

 

 

 

 

 

Från övriga tävlingar våra skyttar deltagit i under året, och som inte är med i Toltorps Uskg verksamhetsberättelse, kan följande nämnas:

 

7/5       Reveljen                                                   13. Tomas Svedberg             307p

 

/6         Svenska Dagbladet 300m                         Deltagit

 

3/9       KM 300m                                                1. Tomas Svedberg               150p
                                                                            2. Gunnar Svedberg               114p
                                                                            3.  Bror Forss                        136p
                                                                            4.  Bengt Gustafsson              133p

5/11     Gåsaskjutningen                                       3. Peter Fredriksson
                                                                            4. Tomas Svedberg
                                                                            5. Torbjörn Hellgren

 

 

I oktober anordnades som vanligt våran sedvanliga höstfest med mat, prisutdelning och dans.

 

Bingolotto gav detta år ett netto på 11 957 :- kr  en minskning på 4 500 kr från föregående år.

Aktivitetsbidraget gav ett netto på 8 443,5:- kr en ökning med 2 400:- kr från förra året.

Årsavgiften är 200:-/senior och 100:-/junior.

Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till kassörens rapport.

 

Se mer på våran hemsida www.toltorp.com

 

Styrelsen riktar till slut ett varmt tack till alla medlemmar och övriga som på olika sätt ställt upp för vår förening.

 

 

 

 

 

Marmorvägen 1, Katrineholm i Februari 2007.

 

Ksty


KONSTITUERING

 

OMEDELBART EFTER ÅRSMÖTET

 

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande                 Peter Fredriksson

Styrelsen utser inom eller utom sig

Sekreterare                                                             Annika Karlsson

Kassör                                                                   Torbjörn Hellgren

Instruktörer                                                            Väljs inför varje säsong på

                                                                             styrelsemöte

Skjutbanechef                                                        Gunnar Svedberg  530814-1695


Materialförvaltare                                                    Bengt Gustafsson

                                                                Bitr.       Gunnar Svedberg

 

Förvaltare av vapen och ammunition                       Gunnar Svedberg

 

Luftgevärsledare                                                     Thomas Andersson


Korthållsledare                                                       Peter Fredriksson

Gevärsledare                                                          Tomas Svedberg

Uthyrare av Paviljongen                                          Bengt Gustafsson

 

Webbmaster                                                          Dag N H Malmström

 

Bingolotto ansvarig till lika lotto ansvarig                 Pia Dahlqvist

 

Som Firmatecknare för Toltorpsskyttegille valdes Peter Fredriksson och Torbjörn Hellgren. Dessa två får teckna Toltorpsskyttegille var för sig.

 

 

 

 

Vid protokollet                 Ordförande                      Kassör

 

 

 

Annika Karlsson               Peter Fredriksson             Torbjörn Hellgren