Protokoll


Toltorps Ungdomsskyttegille


Årsmöte 2007-03-14


Plats: Luftgevärslokalen


Närvarande: Annika Karlsson, Torbjörn Hellgren,  Sara Fredriksson, Mats Anundsson, Thomas Andersson.


§ 1     Mötet öppnas av Sara.

§ 2          Dagordningen Godkändes.

§ 3     a) Sara Fredriksson vald till ordförande för mötet.
          b) Annika Karlsson vald till sekreterare för mötet.

§ 4          Thomas Andersson och Mats Anundsson valdes att justera protokollet.

§ 5          Mötets utlysning godkändes.

§ 6          Verksamhetsberättelsen för 2006 uppläses och godkändes.

§ 7          Styrelsens bokslut med resultat och balansräkning för 2006 godkändes.

§ 8          Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen godkändes.

§ 9          Förslag till budget 2007 godkändes.

§ 10   Val

     a)     Ordförande 1 år Sara Fredriksson


     b)    2 ledamöter     2 år     Annika Karlsson
                             Peter Fredriksson


     c)    2 Suppleant     1 år     Gunnar Svedberg

                             Torbjörn Hellgren


     d)     Ombud                                                   till moderförening 1 år     ThomasAndersson

    
     e)     Revisor och           Mats Anundsson

          Suppleant    1 år

     f)     Valberedning      1 år

     g)     Ombud till årsmöte
          Sörmlands usf     1 år     Sara Fredriksson

 

 

§ 11  Övriga frågor

         

¤ Kolla upp om det inte går att få billigare  avgift på postgiro detta är en uppgift för kassören Peter.

 

§ 12   Mötet avslutat.

 

Styrelsen tackar för det gångna året och bjuder på smörgåstårta.

 

 

 

       Katrineholm 2007-03-18

  ……………………………..
   Sekreterare Annika Karlsson  ……………………………...
   Ordförande Sara Fredriksson   …………………………………….   ……………………………………..
   Thomas Andersson                     Torbjörn Hellgren

                               Justeringsmän

 

 

TOLTORPS UNGDOMSSKYTTEGILLES

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

 

 

Styrelsen har under året haft följande utseende:

 

Ordförande                        Sara Fredriksson
Vice ordförande                        Thomas Andersson
Sekreterare                        Annika Karlsson
Kassör                        Peter Fredriksson
Ledamot                        Thomas Andersson, Tomas Svedberg
Suppleanter                        Gunnar Svedberg, Torbjörn Hellgren
Revisor                        Mats Anundsson
Valberedning                        Vakant

Ombud till årsmöte
Sörmlands usf                        Sara Fredriksson

Luftgevärsskyttet lockar en del ungdomar, medlemsantalet är på nedåtgående mot förra året. Vi har fått klart att vi kan fixa i ordning fd. klubbis till ny skjutbana.

 

Vi har som vanligt haft några framgångar i en mängd tävlingar. Här är en del exempel: några skyttar gick vidare till förbundsfinal i Skyttiaden, och mycket mer se nedan:

 

 

14/1            Förbundsfinal Skyttiaden            L20            7)            Tobias Dahlqvist            327p

            Eskilstuna                    8)            Pontus Österberg            298p

                    L25          4)          Tomas Svedberg          357p

 

28/1            DubbelTest Nacka            Sen            15)            Torbjörn Hellgren            526p

                        Dam       2)         Annika Karlsson            381p

                                      1)            Annika Karlsson            385p

           

8/4            Kretsmästerskap Lg stå                    2)            Annika Karlsson            385p

            Toltorp                         5)            Torbjörn Hellgren            361p

                                                                       

25/3            Förbundsmästerskap lg         L11            35)            Andreas Ursin 382p
                        LE            1)            Annika Karlsson            377p

 

28/3            Klubbmästerskap lg sittande                        1)            Andreas Ursin 499,3p
                                    2)            Carl-Philip Karlsson            490,p  

                                    3)            Sabina Rydberg            472,9p

                                    4)            Dennis Mikai   459,7p
                                    5)            Daniel Rydberg            396p

                                   

29/3            Klubbmästerskap lg stå             1)            Annika Karlsson            494,1p
                                    2)            Tobias Dahlqvist            446,9p
                                    3)            Torbjörn Hellgren            439,2p
                                    4)            Pontus Österberg            391p

                                    5)            Carl-Philip Karlsson            329,6p
                                   
2/4       SM            Dam             35)            Annika Karlsson            384p

 

 

3/6            Kretsmästerskapet Kh ligg                   Inställt ?

 

3/6            Kretsmästerskapet Kh ställning            Inställt ?


28/8            Klubbmästerskap Kh ligg                   1)            Andreas Ursin 282p
                                    2)            Carl-Philip Karlsson            272p
                                    3)            Torbjörn Hellgren            167p

                                                                                       

28/8            Klubbmästerskap Kh ställning                        1)            Tomas Svedberg            179p

                                                                        2)                        Annika Karlsson                        161p

 

18/11              Kretstävling + Skyttiaden              L11              1)              Andreas Ursin  391p

              Toltorp                          3)              Alva Halapi                   354p

                            L20              1)              Sofia Andersson              380p

                            L25              3)              Tomas Svedberg              352p

 

9/12            Julklappsskytte Toltorp Ett fåtal skyttar deltog

 

 

 

 

 

 

 

I oktober hade vi vår traditionella Höstfest med mat och stor prisutdelning.

Året avslutades med sedvanliga Julklappsskjutningen som är mycket uppskattad av ungdomar och deras föräldrar. På förmiddagen sköts det på figurtavlor vilket inte alltid var så lätt. På kvällen var det pizzafest och julklappsutdelning.

Ett stort tack till alla ledare, föräldrar och medlemmar som ställt upp för föreningen under året som gått. Hoppas att detta år blir lika bra som föregående år (placeringsmässigt) och att medlemsantalet ökar under året.

 

Katrineholm  2006-12-31

 

 

 

……………………………..                          ……………………………………

Sekreterare Annika Karlsson                                  Ordförande Sara Fredriksson


KONSTITUERING

 

OMEDELBART EFTER ÅRSMÖTET

 

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande  Thomas Andersson

Styrelsen utser inom eller utom sig

Sekreterare                Annika Karlsson

Kassör               Peter Fredriksson

Utbildningsledare  Luftgevär Thomas Andersson
                   Korthåll  Peter Fredriksson
                       Bana  Tomas Svedberg

Instruktörer              Väljs inför varje

                         säsong

Informations och rekryteringsansvarig  Annika Karlsson

Pressansvarig            Annika Karlsson

Kontaktman skolan   Sara Fredriksson

Ansvarig          6,5  Gunnar Svedberg

                   Korthåll  Gunnar Svedberg

                   Luftgevär Thomas Andersson

                       Fält  Tomas Svedberg

Vapenansvarig          Gunnar Svedberg
                             
Som Firmatecknare för Toltorpsungdoms-
skyttegille valdes Annika Karlsson och Peter
Fredriksson. Dessa två får teckna Toltorpsung-
domsskyttegille var för sig.

 

 

 

Vid protokollet         Ordförande    Kassör

 

 

 

Annika Karlsson    Sara Fredriksson      Peter Fredriksson